Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Versie geldig vanaf: 24 Mei 2018

Artikel 1. Definities en toepasselijkheid 1.1 Vitality Sports: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Vitality Sports is statutair gevestigd te Westervoort en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67077943. 1.2 Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die aan Vitality Sports een opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten. 1.3 Activiteit: alle activiteiten die Vitality Sports uitvoert in opdracht van de Klant. Hieronder valt zeker te verstaan: het geven van bootcamp- en overige sportactiviteiten.  1.4 Website: de website van Vitality Sports. Onder meer te bereiken via www.vitalitysports.nl. 1.5 Personal Trainer App: de mobiele applicatie die door de Klant gebruikt kan worden om een strippenkaart te kopen, een abonnement af te sluiten en zich op te geven voor de deelname aan een Activiteit.  

Artikel 2 Aanbiedingen & tot stand komen van een overeenkomst 2.1 Op de website van Vitality Sports zijn de tarieven weergegeven voor de door Vitality Sports te verlenen diensten. Deze tarieven zijn slechts indicatief en kunnen onderhevig zijn aan verandering. 2.2 Indien een Klant wenst deel te nemen aan een Activiteit dient de Klant te beschikken over een abonnement, een strippenkaart of een eenmalige vergoeding te voldoen voor aanvang van de betreffende Activiteit. 2.3 De Klant dient zich via het aanmeldingsformulier op de Website of de Personal Trainer App op te geven voor het afsluiten van een abonnement of aanschaffen van een strippenkaart. Indien de Klant reeds beschikt over een abonnement, strippenkaart of eenmalig deelneemt aan een Activiteit is deze aanmelding niet vereist en kan de Klant op ieder moment deelnemen aan een Activiteit. 2.4 Een abonnement wordt verleend nadat de Klant het aanmeldingsformulier op de Website of via de Personal Trainer App heeft ingevuld en de verschuldigde abonnementsgelden heeft voldaan. 2.5 Indien de Klant een jaarabonnement afneemt bij Vitality Sports, zal dit abonnement telkenmale stilzwijgend worden verlengd met een periode van één maand, tenzij de Klant Vitality Sports één maand voorafgaand aan de datum waarop dit abonnement stilzwijgend wordt verlengd, schriftelijk te kennen geeft de overeenkomst te willen beëindigen 2.6 Een strippenkaart wordt aan de Klant verstrekt nadat de Klant de voor de betreffende strippenkaart verschuldigde vergoeding heeft voldaan. Alle strippen dienen gebruikt te worden. Terugbetaling van resterende en/of verlopen strippen is niet mogelijk 2.7 Indien de Klant schriftelijk of mondeling een trainingstraject is overeengekomen met Vitality Sports en de Klant ontbindt deze overeenkomst, heeft Vitality Sports het recht de Klant 70% van het overeengekomen bedrag in rekening te brengen. 2.8 Vitality Sports heeft het recht om de Klant zonder opgaaf van redenen geen abonnement of strippenkaart te verlenen of de deelname aan een Activiteit te ontzeggen. 

Artikel 3 Rechten & verplichtingen Klant 3.1 De Klant dient zich te gedragen conform de door vertegenwoordigers van Vitality sports gedane aanwijzingen en conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien de Klant deze verplichting niet nakomt is Vitality Sports gerechtigd de Klant de toegang tot een Activiteit te ontzeggen. 3.2 De tijd, datum en locatie waar de Activiteiten plaatsvinden zullen op de Website en Personal Trainer App worden weergegeven en zijn onderhevig aan verandering. De Klant is derhalve verplicht voor 
aanvang van de Activiteit via de Website of Personal Trainer App na te gaan of zich wijzigingen in de tijd, datum of locatie hebben voorgedaan. 3.3 Aanmeldingen voor een Activiteit dient de Klant via de Personal Trainer App te doen. 3.4 De Klant kan zich tot twee uur voorafgaand aan een Activiteit nog uitschrijven voor de deelname aan de betreffende Activiteit via de Personal Trainer App of via de Website. Indien de Klant zich niet uitschrijft of niet binnen de genoemde termijn uitschrijft voor deelname aan de Activiteit, zal Vitality Sports niet overgaan tot restitutie in welke vorm dan ook.  3.5 Eventuele wijzigingen in persoonsgegevens van de Klant, dient de Klant zo spoedig mogelijk te melden aan Vitality Sports. 

Artikel 4 Rechten & verplichtingen Vitality Sports 4.1 Vitality Sports zorgt voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door bekwame/deskundige personen. 4.2 Vitality Sports heeft het recht derden te betrekken of in te schakelen bij de uitvoering van diensten. 4.3 Vitality Sports mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig deelnemers aan een Activiteit of (extreme) weersomstandigheden. In geval van annulering voor de aanvang van de Activiteit heeft de Klant recht om op een later moment alsnog deel te nemen aan een Activiteit. 4.4 Vitality Sports heeft het recht beeld- en geluidsopnamen te maken tijdens Activiteiten. Door deel te nemen aan een door Vitality Sports georganiseerde Activiteit verleent de Klant toestemming voor het maken van beeld- en geluidsopnamen en de verspreiding van dit materiaal door Vitality Sports voor promotionele doeleinden. 

Artikel 5 Betaling & ontbinding 5.1 De Klant dient alle aan Vitality Sports verschuldigde bedragen op een door Vitality Sports te bepalen wijze aan Vitality Sports te doen toekomen. Bij het uitblijven van betaling zal Vitality Sports de Klant de deelname aan een Activiteit ontzeggen en de Klant de mogelijkheid bieden alsnog aan de gestelde betalingsverplichtingen te voldoen. Indien de Klant daarna nog in gebreke blijft, zal Vitality Sports de wettelijke incassokosten in rekening brengen, welke in beginsel 15% van de hoofdsom bedragen met een minimum van € 40,-. 5.2 Indien de Klant onverhoopt niet deelneemt aan een Activiteit ontslaat dit de Klant niet van enige betalingsverplichtingen. 5.3 Vitality Sports heeft het recht om de prijzen na verloop van ieder half jaar te wijzigen.  5.4 Een Klant die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf heeft het recht om een overeenkomst met Vitality sports welke is aangegaan op afstand, binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst kosteloos te ontbinden. 5.5 Indien een Klant gebruik maakt van het recht om de overeenkomst te ontbinden, dient de Klant dit schriftelijk aan Vitality Sports te melden. Indien de Klant op het moment van ontbinding al deel heeft genomen aan een of meerdere Activiteiten, zullen de daarvoor verschuldigde vergoedingen worden verrekend met het aan de Klant terug te betalen bedrag. 

5.6 Àfspraken dienen 24 uur van te voren afgemeld te worden. Als dit niet gebeurd zal er 70% procent van de kosten in rekening gebracht worden.

5.7 Als om medische redenen niet getraind kan worden en men de trainingen of trajecten wilt ontbinden of afzeggen dient men een doktersverklaring te overleggen dat er geen training mogelijk is. Kan dit niet dan zal er 70% van het totaal bedrag in rekening gebracht worden. Dit geld voor zowel mondelingen als schriftelijke overeenkomsten.

Artikel 6 Aansprakelijkheid 6.1 De Klant doet op eigen risico mee aan de door Vitality Sports georganiseerde Activiteiten. Vitality Sports is uitsluitend aansprakelijk voor grove tekortkomingen in de 
uitvoering van de overeenkomst die het gevolg zijn van grove onzorgvuldigheid bij het uitvoeren van diensten. 6.2 Mocht onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 6.1 toch aansprakelijkheid aan de kant van Vitality Sports worden aangenomen, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke  verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. 6.3 Mocht in uitzondering van hetgeen bepaald in artikel 6. 2 om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvinden, dan is de aansprakelijkheid van Vitality Sports beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst. 6.4 De aansprakelijkheid van Vitality Sports wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de Klant Vitality Sports onmiddellijk en naar behoren schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Vitality Sports ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. 6.5 Aansprakelijkheid van Vitality Sports voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 7 Privacy & toepasselijk recht  7.1 Vitality Sports zal de privacy van de Klant respecteren en zal er zorg voor dragen dat persoonlijke informatie die aan Vitality Sports wordt verstrekt, vertrouwelijk wordt verwerkt. Vitality Sports gebruikt persoonsgegevens slechts om de overeenkomst zo snel en goed mogelijk uit te voeren. 7.2 Op alle rechtsbetrekking waarbij Vitality Sports partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.  7.3 De Klant en Vitality Sports zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 7.4 Tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven, is in eerste aanleg uitsluitend de bevoegde in rechter in Arnhem bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Vitality Sports en de Klant.

Artikel 8 Vakantiedagen 8.1 Iedere trainer van Vitality Sports heeft recht op 28 vakantiedagen over één kalenderjaar.

Artikel 9 AVG 9.1 privacybeleid,  de veiligheid van jouw gegevens zijn voor ons van groot belang. Daarom vertellen we je graag welke gegevens Vitality Sports van je verwerkt, hoe en waarom we dat doen, welke maatregelen wij hebben genomen om jouw gegevens te beveiligen en wat je zelf kunt doen. 9.2 Wanneer is dit beleid van toepassing? Alle gegevens die wij van je verzamelen via onze website vallen onder ons privacybeleid 9.3 Wie beheert je gegevens? Je gegevens worden beheerd door Vitality Sports en wij zijn dus verantwoordelijk voor het beschermen van jouw gegevens. Natuurlijk houden wij ons aan de geldende wet- en regelgeving en hebben/zullen wij onze verwerkingen aan(ge)meld(en) bij de daartoe aangewezen instantie(s).

Onze gegevens zijn als volgt:
Vitality Sports
‘t Holland 35
6921 GC Duiven (NL)
info@vitalitysports.nl
KvK: 67077943
BTW-nr: NL856821044B01